سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی فارس:نیکوکاران ما را یاری کنند