صرف پرداختن به تحصیلات تکمیلی مشکل بیکاری جامعه را حل نمی کند