سفیر فرانسه در آمریکا: توافق صورت می گیرد؛ خونسرد باشید