افرادی که گفتند بازی اصفهان مساوی شده بی‌سیم دست‌شان بود!