دکتر روحاني در جمع مديران، اساتيد و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي: دانشگاه آزاد اسلامي موجب جذب نخبگان