تعرفه‌های جدید در بخش خصوصی اجرا نشد/پزشکان طعم تغییرات تعرفه را نچشیدند