نماهنگ جدید حامد زمانی بر اساس سخنان اخیر مقام معظم رهبری