عکاسان جنگ با اعضای انجمن سینمای جوانان دیدار می‌کنند