شناسایی سه گونه باکتری در آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مواد غذایی قزوین