کمبود دبیران تربیت بدنی باید رفع گردد/ارتقا زنگ ورزش ضرورتی اجتناب ناپذیر است