معاون فرماندار بوکان بر تعامل روابط عمومی ها با ایرنا تاکید کرد