بیش از 34هزار واحد مسکونی دراستان بوشهر مقاوم سازی شد