رازگشایی از اتفاقات تلخ بازی تراکتور از زبان مدیر نفت