اسراییلی ها و القای پوچ نمایندگی فرهنگ و تمدن بشریت در هالیوود