انتخاب رئيس روابط عمومي از افراد رسانه اي، حفظ منافع سياسي سازمان است