مکانیزه سازی مدیریت ورود و خروج کالا های غیر تجاری