درکشورمان علم و صنعت وجود دارد / نیازی به واردات کالاهای بی اولویت نیست