پاسخ مشاور وزیر نفت به نقدهای وارده به طرح پالایشی سیراف