تجمع جمعی از مالباختگان شرکت لیزینگ یاس خودرو مقابل مجلس