راه‌اندازی مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی در خراسان جنوبی