معاون حقوقی‌ رئیس‌جمهور: مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به زودی به دولت ارسال می‌شود