احزاب از پرداخت مالیات کمک‌‌ها و هدایای دریافتی معاف شدند