اموال به تاراج رفته ای که هیچگاه پیدا نشد/ راز سر به مهر سرقت از موزه کنگاور