ارائه خدمات مشاوره ای به 480 نفر از مددجویان کمیته امداد استان کرمان