کنسرت «جمال کردستانی» بهترین اجرای colors of music انتخاب شد