برنامه های ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان برای سوم خرداد