برگزاری اختتامیه بخش دانشگاهی جشنواره امام رضا(ع) به میزبانی خراسان رضوی