70 هزار میلیارد تومان در صنعت حمل و نقل ریلی سرمایه گذاری می شود