توسعه کتابخانه و کتابخوانی نیازمند یک نهاد صنفی است