70 درصد از معتادان در دستگاه های دولتی و خصوصی اشتغال داشتند