استاندار خراسان رضوی بر بسترسازی برای ایجاد اشتغال در تایباد تاکید کرد