رفتارهای فرهنگی و برنامه‌ریزی های فرهنگی بازنگری شود