اجرای ایده های بامزه پدر بر روی دوقلوهای بامزه پسر!