کنترل هوشمند و نصب دستگاه‌های GPS به‌روی سرویس مدارس