امروز، شمال شرقی کشور بارانی و جنوب شرقی غبارآلود می‌شود