سقوط ۷ کارگر به داخل چاله فاضلاب بر اثر استنشاق گاز آمونیاک