افرادی درانتخابات فعال شدند که مسئولیتهای بالایی هم دارند اما چشم دیدن ولایت فقیه را ندارند و همه هَ