انتشار اسرار و عیوب اشخاص جایز نیست/ تملق حرام است