گودرزی: فدراسیون فوتبال در جهت بهبود وضعیت تلاش کند