اوباما تجهیز پلیس آمریکا به تسلیحات نظامی را محدود کرده است