شهریه، کفافِ خرج نیمی از ماه را نمی کند/ فضای معنوی حوزه جاذبه ای کم نظیری دارد