تدبیر بورس برای هوشمند سازی توقف و بازگشایی نماد های معاملاتی