با شناساندن اسلام واقعی، مي‌توان در مقابل گروه‌هاي تكفيري ايستاد