۱۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارند/ حمایت ویژه از نخبگان