وقتی دولت حرف خودش را درباره حذف یارانه‌بگیران تکذیب کرد