ترکمان: اکنون زمان ایجاد اجماع عمومی علیه تروریسم در جهان است