مجلس خود را برای شلیک بهنگام درباره توافق هسته‌ای آماده می‌کند