سوری‎ها در حمایت از مردم محاصره شده «کفریا» و «الفوعه» تظاهرات کردند