سرمربی تیم فوتبال کوبا به علت اظهارات نژادپرستانه پنج جلسه محروم شد