16 هزار دانش آموز مازندرانی در آزمون نمونه دولتی سال تحصیلی 95-94 شرکت می کنند